اسلب سنگ سعیدی

اسلب سنگ سعیدی

مدیریت: سعیدی

تولیدکننده: سنگها ساختمانی و تزئینی (اسلب و تایل)

وب سایت: www.saeidido.com
نمابر 031-33808270
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، کیلومتر 5جاده اصفهان- تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، سنگبری سعیدی
تلفن همراه: 0912-8882439 : 0009459 -0913
اصفهــان، کیلومتر 5جاده اصفهان- تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، سنگبری سعیدی