اسپادانا صنایع سنگ

اسپادانا صنایع سنگ

 مدیریت: توفیقی

تولید و فرآوری انواع سنگهای ســاختمانی

(بورس تراورتن دره بخاری و طرق)

تلفن: 0253-3440130
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشــان، انتهای 30 متری اول
تلفن همراه: 0913-3087886 , 0913-1677176
قم، جاده قدیم کاشــان، انتهای 30 متری اول
0253-3440130