اسپادانا گرانیت

اسپادانا گرانیت

مدیریت: افشار

تولیدکننده: انواع ســنگهای گرانیت

آدرس ایمیل: info@spadana-stone.com
وب سایت: www.spadana-stone.com
تلفن: 021-56232157-8
نمابر 021-56232309
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جاده قم، بعداز حســن‌آباد، شهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن4
تهران، جاده قم، بعداز حســن‌آباد، شهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن4
021-56232157-8