مدیریت: حسین مختاری

تولیدکننده: مرمریت هرسین و تراورتن و آباده

تلفن: 031-42523151
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، تیران، شـهرک صنعتی رضوانشهر، فاز، 2 خیابان دوم غربی
تلفن همراه: 0913-7276266
اصفهان، تیران، شـهرک صنعتی رضوانشهر، فاز، 2 خیابان دوم غربی
031-42523151