اشترانکوه صنایع سنگ

اشترانکوه صنایع سنگ

مدیریت: فلاح

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد، حاجیآباد،

شکلاتی و سنگ تیشهای کف

نمابر 086-46485020
آدرس دفتر مرکزی: خمیــن، قطــب صنعتــی، جــاده گلپایگان، بعداز پســت بــرق، انتهای جاده دوم، دست راست
تلفن همراه: 0918-1650088 , 0918-8650323 , 0918-3650023
خمیــن، قطــب صنعتــی، جــاده گلپایگان، بعداز پســت بــرق، انتهای جاده دوم، دست راست
0918-1650088 , 0918-8650323 , 0918-3650023