مدیریت: جلال شهدوست

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (تراورتن، مرمریت، گرانیت)

تلفن: 051-36575925
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، آزادی 113، انتهــای خیابان ســمت چپ، قطعه سوم، سمت راست
تلفن همراه: 0915-3168819
مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، آزادی 113، انتهــای خیابان ســمت چپ، قطعه سوم، سمت راست
051-36575925