مدیریت: احمد دباغ زاده

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی و

تزئینی

تلفن: 051-36679663
نمابر 051-36679662
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد: بزرگــراه آســیایی، آزادی 111، شهید جراح 8، داخل مجتمع سنگ اردیبهشت
تلفن همراه: 1126095 -0915 (مدیرعامل: احمد دباغ زاده) و 3140595-0915 (مدیرداخلی: محمود دباغ زاده) و 3099210-0915 (مدیرفروش: محمد رفیعی)
مشــهد: بزرگــراه آســیایی، آزادی 111، شهید جراح 8، داخل مجتمع سنگ اردیبهشت
051-36679663