مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع فرزهای تکفاز و سه فاز

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 12، چهارراه اول، جنب سنگبری تاج
تلفن همراه: 0913-3124751 : 0913-5954751
اصفهان، محمودآباد، خیابان 12، چهارراه اول، جنب سنگبری تاج