مدیریت: آقائی

تولیدکننده: انواع مرمریت کوثر، ابرکوه

تلفن: 031-33804009 , 031-33804466
نمابر 031-33800376
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان26
تلفن همراه: 0913-1177214
اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان26
031-33804009 , 031-33804466