اصفهان صنایع سنگ

اصفهان صنایع سنگ

مدیریت: سید مهدی هاشمی

تولیدکننده: مرمریت پرطاووسی یزد

تلفن: 031-42441786
نمابر 031-42455540
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد، نرسیده به پلیس راه، جنب بانک صادرات، کوچه مهر
تلفن همراه: 0913-1311669
اصفهان، نجف‌آباد، نرسیده به پلیس راه، جنب بانک صادرات، کوچه مهر
031-42441786