مدیریت: صادقی

تولیدکننــده: انواع ســنگ تراورتن موجدار کرم، شکلاتی و صورتی

تلفن: 031-33800415
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی 46
تلفن همراه: 0913-1178630
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی 46
031-33800415