مدیریت: شهریان

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

 

 

تلفن: 031-33800064
نمابر 031-33807086
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمود‌آباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0916-2362315 و 09133124820
اصفهان، شــهرک صنعتی محمود‌آباد، خیابان 34
031-33800064