اصفهان نیریز

اصفهان نیریز

مدیریت: مختاری

تولیدکننده: تراورتن و گرانیت

تلفن: 031-33802346
نمابر 031-33802437
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 16
تلفن همراه: 0913-1183860 , 0913-3127340
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 16
031-33802346