مدیریت: امامیان

تولیدکننده: گرانیت، تیشهای

تلفن: 051-36653834 , 051-36672680
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده ســنتو، شهر سنگ، مجتمع میلاد
تلفن همراه: 0915-5041770
مشــهد، جاده ســنتو، شهر سنگ، مجتمع میلاد
051-36653834 , 051-36672680