مدیریت: ملک زاده

تولیدکننده: انواع سـنگهای تراورتن

تلفن: 33808626 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 38
تلفن همراه: 3123168 -0913 , 0913-1017082
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 38
33808626 -031