مدیریت: محالی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 0513-3553297 , تلفن دفتر فروش14-36664913 051
نمابر 0513-3553298
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113/1 / آدرس2 : مشهد، جاده فریمان، تپه سلام، میلان اول سنگبریها، پلاک 18
تلفن همراه: 1131306 -0915 (محالی) , 3149501 0915
مشــهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113/1 / آدرس2 : مشهد، جاده فریمان، تپه سلام، میلان اول سنگبریها، پلاک 18
0513-3553297 , تلفن دفتر فروش14-36664913 051