مدیریت: نجارپور

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33808123
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، پشت سنگبری اطلس 1
تلفن همراه: 913-3261884
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، پشت سنگبری اطلس 1
031-33808123