مدیریت: مرتضوی

تولیدکننده:انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: atlasstone@yahoo.com
تلفن: 36640790 -025
نمابر 36640791 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، بعداز پلیس راه، کیلومتر3، جنب پل راه آهن
تلفن همراه: 1513934 -0912
قم، جاده قدیم تهران، بعداز پلیس راه، کیلومتر3، جنب پل راه آهن
36640790 -025