مدیریت: اعتمادی – غلامی

توزیع کننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن، گرانیت، مرمریت)

تلفن: 051-36676230
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بلوار آزادی111، شــهید جراح 1، کوچه اول، سمت چپ
تلفن همراه: 3042592 -0915(اعتمادی) و 3108981-0915 (غلامی)
مشــهد، بلوار آزادی111، شــهید جراح 1، کوچه اول، سمت چپ
051-36676230