مدیریت: صادقی

تولیدکننده: انواع تراورتن سفید و رنگی

 

 

 

 

تلفن: 031-33804620
نمابر 031-33808156
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان،  34انتهای خیابان گچ
تلفن همراه: 0913-1691495
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان،  34انتهای خیابان گچ
031-33804620