مدیریت: احمد افخمی

اســتخراج و فرآوری ســنگ تراورتن (کرم،

شکلاتی و سیلور)

آدرس ایمیل: mohsenonline@gmail.com
نمابر 086-43225685
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، قطب صنعتــی صدریه، خیابان صدریه 5، صنایع سنگ مرمر
آدرس معدن: محلات، ترشــاب، جنب سیمان دلیجان
تلفن همراه: 0912-1030858 , 0912-1448789
محــلات، قطب صنعتــی صدریه، خیابان صدریه 5، صنایع سنگ مرمر
0912-1030858 , 0912-1448789