مدیریت: بلخاری

تولیدکننده: مرمریت سمیرم

تلفن: 031-33802301
نمابر 031-33807798
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان12، فرعی چهارم
اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان12، فرعی چهارم
031-33802301