افشین- میثاق

افشین- میثاق

مدیریت: محمودرضا منصوری

تولیدکننده: مرمریت کرم

 

 

 

آدرس ایمیل: info@masoud-stone.com
وب سایت: www.masoud-stone.com
آدرس دفتر مرکزی: کارخانه شــماره 1 : فارس، شهرستان آبــاده، کیلومتر5  جاده اصفهــان (دوراهی بهمن)، شهرک صنعتی، سنگبری افشین آدرس کارخانــه شــماره 2: فــارس، ‌آباده، کیلومتر12جاده شیراز، سنگبری میثاق آدرس معدن: فارس، شهرستان‌آباده، معدن سنگ مرمریت توسکا
تلفن همراه: 0917-1171424 , 0912-2250133
کارخانه شــماره 1 : فارس، شهرستان آبــاده، کیلومتر5  جاده اصفهــان (دوراهی بهمن)، شهرک صنعتی، سنگبری افشین آدرس کارخانــه شــماره 2: فــارس، ‌آباده، کیلومتر12جاده شیراز، سنگبری میثاق آدرس معدن: فارس، شهرستان‌آباده، معدن سنگ مرمریت توسکا
0917-1171424 , 0912-2250133