مدیریت: محمد قطبی

تولیدکننده: تراورتن

نمابر 20- 0253-3440018
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، قطب صنعتی امید، 30متری اول، 15متری چهارم
تلفن همراه: 1517807 -0912 (قطبی) و 3516486-0912 (نجفی)
قم، جاده قدیم کاشان، قطب صنعتی امید، 30متری اول، 15متری چهارم
1517807 -0912 (قطبی) و 3516486-0912 (نجفی)