مدیریت: مبارکی – حداد

تولید و عرضه تخصصی سنگ گرانیت مروارید

آدرس ایمیل: ofogh.sang@gmail.com
تلفن: 33553066 -051
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، تپه ســلام، میــلان اول سنگبریها، سمت چپ، قطعه سوم
تلفن همراه: 3165019 -0915 (مبارکی) و 2158004-0915 (حداد)
مشــهد، تپه ســلام، میــلان اول سنگبریها، سمت چپ، قطعه سوم
33553066 -051