مدیریت: حاج اکبر مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

تلفن: 0913-3315560
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشــهر، فــاز  2، اول شرقی چهار
اصفهان، رضوانشــهر، فــاز  2، اول شرقی چهار
0913-3315560