مدیریت: اسدی

تولیدکننده: انواع تراورتن و مرمریت

آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر 10 جاده قدیم قم-تهران، جنب رنگ کیمیا
تلفن همراه: 1511845 -0912
قم، کیلومتر 10 جاده قدیم قم-تهران، جنب رنگ کیمیا
1511845 -0912