اقیانوس صنایع سنگ

اقیانوس صنایع سنگ

 مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: مرمریت رویال خوی

تلفن: 031-33802212
نمابر 031-33801265
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
تلفن همراه: 1119211- 0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
031-33802212