مدیریت: حسن خسرو انجم

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 0253-3443330-1
نمابر 0253-3443032
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جاده کاشــان، 30متری اول، 15متری اول، سمت چپ
تلفن همراه: 0912-1538577
قــم، جاده کاشــان، 30متری اول، 15متری اول، سمت چپ
0253-3443330-1