الماس خراسان

الماس خراسان

مدیریت: ناصر حسین پور

نمابر 0513-6672759
آدرس دفتر مرکزی: خراســان، کیلومتر 5 جاده ســنتو، میلان دوم
تلفن همراه: 0915-1134598
خراســان، کیلومتر 5 جاده ســنتو، میلان دوم
0915-1134598