الماس دلیجان

الماس دلیجان

مدیریت: متین جلالی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن) نما، تزئینی، بریده و کوپ

وب سایت: www.almassangdlyjan.com
تلفن: 086-44248044
آدرس دفتر مرکزی: دلیجــان، شــهرک صنعتی بوعلی، جاده اناربار، روبروی دوک ریس
تلفن همراه: 0918-3660142
دلیجــان، شــهرک صنعتی بوعلی، جاده اناربار، روبروی دوک ریس
086-44248044