مدیریت: احمد امینی

توزیع انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 33888870 -021 : 33888001 -021
نمابر 33898329 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، پلاک 278
تلفن همراه: 2200865 -0912 (مدیریت) : 2200865-0939 (مختاری)
تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، پلاک 278
33888870 -021 : 33888001 -021