الماس صنعت خراسان

الماس صنعت خراسان

 مدیریت: حسن رجبی

تولید ابزارآلات حفاری معادن (چکش، راد و سرمتههای حفاری) و ماشینآلات معادن

آدرس ایمیل: mr268@yahoo.com
تلفن: 0513-6651033
نمابر 0513-6661383
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 1/127، خیابان اول، سمت راست، پلاک20
تلفن همراه: 0915-1158010
خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 1/127، خیابان اول، سمت راست، پلاک20
0513-6651033