مدیریت: احمدرضا جنتی

تولیدکننده: سنگ نما و فرش(سنگ دهبید)

آدرس ایمیل: almas-466@yahoo.com
تلفن: 071-44464747
نمابر 071-44467029
آدرس دفتر مرکزی: فارس، صفاشــهر، شــهرک صنعتی اول، فاز2، صنایع سنگ الماس
تلفن همراه: 0917-1511654
فارس، صفاشــهر، شــهرک صنعتی اول، فاز2، صنایع سنگ الماس
071-44464747