المهدی قصر فمشه

المهدی قصر فمشه

 موقعيت30: كيلومتری شمال شيراز

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: حسن قنبری

آدرس بهرهبردار: شيراز، بالاتر از فلکه صنایع الکترونيک، تاكسی صدف