مدیریت: حاج‌هاشمی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ســاختمانی

و بورس مرمریت هرسین

 

 

تلفن: 021-56233466
نمابر 021-56233467
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتــر  45اتوبان تهران- قم، بعد از فرودگاه امام، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوســتان، بعد از بازارچــه، گلبن 11، انتهای خیابان
تلفن همراه: 0912-2462271
کیلومتــر  45اتوبان تهران- قم، بعد از فرودگاه امام، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوســتان، بعد از بازارچــه، گلبن 11، انتهای خیابان
021-56233466