مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: گرانیت

تلفن: 031-33801050
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآبــاد، خیابان 26، فرعی26، بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-1123924 
اصفهان، محمودآبــاد، خیابان 26، فرعی26، بعد از چهارراه
031-33801050