موقعيت: 136 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: احمد روح الهی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، محمودآباد، خيابان 16، سنگبری اتفاق

تلفن: 0313-3802069
نمابر 0313-3804050
تلفن همراه: 0913-1112855
0313-3802069