مدیریت: غلامرضا صلواتی

تولیدکننده: سنگ ازنا

تلفن: 021-22203948
آدرس دفتر مرکزی: لرستان، الیگودرز، کیلومتر10جاده ازنا
تلفن همراه: 0912-5091735
لرستان، الیگودرز، کیلومتر10جاده ازنا
021-22203948