مدیریت: ابوترابی

تولیدکننده: سنگ سفید شیراز (صیقلی و

تیشهای)

تلفن: 031-33802373
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان3، انتهای کئچه، سمت راست
تلفن همراه: 0913-2180354
اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان3، انتهای کئچه، سمت راست
031-33802373