الوند گرانیت سنگ

الوند گرانیت سنگ

مدیریت: نصیری

تولیدکننده: انواع گرانیت (بروجرد، نهبندان،

خرم دره)

 

 

تلفن: 025-6647408
نمابر 0253-6647525
آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر9 جاده قدیم تهران
تلفن همراه: 0912-1514852 و 1536254 0912
قم، کیلومتر9 جاده قدیم تهران
025-6647408