الکتروتکنیک رعد

الکتروتکنیک رعد

مدیریت: جولایی

خرید و فروش: لوازم معدنی و تابلوهای برق صنعتی

تلفن: 0413-4230603
نمابر 0413-4229984
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، آذرشهر، بلوار بسیج، روبروی غذاخوری قصر سبز
تلفن همراه: 0914-3121260 : 0914-7721260
آذربایجان شرقی، آذرشهر، بلوار بسیج، روبروی غذاخوری قصر سبز
0413-4230603