مدیریت: عباس ماهوش

تولیدکننده: تراورتن کرم

تلفن: 031-33800081
نمابر 031-33800249
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان34
تلفن همراه: 0913-1189073 , 0913-1177036
اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان34
031-33800081