مدیریت: ماهوش

تولیدکننده: انواع سنگهای مرمریت، تراورتن

تلفن: 031-33800081
نمابر 031-33800429
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 34 (گچ)
تلفن همراه: 0913-1189073 , 0913-1177036 , 0913-2290883
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 34 (گچ)
031-33800081