مدیریت: شیاسی

تولیدکننده: تراورتن تکاب و مرمریت

تلفن: 025-36551341
آدرس دفتر مرکزی: قم، میدان 72 تن، جاده سفید کوه، بعد از پل زیرگذر، روبروی سردخانه بهسرد
تلفن همراه: 0912-1520227 و 3514002-0912
قم، میدان 72 تن، جاده سفید کوه، بعد از پل زیرگذر، روبروی سردخانه بهسرد
025-36551341