امام حسین(ع) سنگبری

امام حسین(ع) سنگبری

مدیریت: برادرانهاشمی

تولیدکننــده: چینی ازنا، گوهــره خرمآباد،

کریستال، ابری بروجرد و لایم استون

آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، دورود، کیلومتــر 4جاده بروجرد، روبروی نمایندگی ایران خودرو
تلفن همراه: 0916-3653146
لرســتان، دورود، کیلومتــر 4جاده بروجرد، روبروی نمایندگی ایران خودرو
0916-3653146