امام رضا سنگبری

امام رضا سنگبری

مدیریت: سدهی

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تراورتــن (شکلاتی، عباسآباد، قرمز آذرشهر و سیلور)

تلفن: 031-33800623
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان فرعی(26ماهوت)
تلفن همراه: 0913-1660389
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان فرعی(26ماهوت)
031-33800623