موقعيت: جاده جرقویه، 40كيلومتر به سمت رامشه

نوع سنگ: مرمریت كرم، كرم صورتی و رویال

بهرهبردار: سعيد صميمی

آدرس بهرهبردار: آباده، شهرک صنعتی قدس، سنگبری صميمی

تلفن: 021-22852044-5 : 0751-3336332
تلفن همراه: 0912-1100233 : 0912-8490009
021-22852044-5 : 0751-3336332