موقعيت: 78 كيلومتري جنوب شرق زنجان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: امير خوش طينت

آدرس بهرهبردار: تهران، عباسآباد، شماره 161، طبقه 1، واحد 2

تلفن همراه: 0912-1086687