امپرادو (نائین)

امپرادو (نائین)

نوع سنگ: مرمریت قهوهای

بهرهبردار: خراسانی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، محمودآباد، خیابان 24، سنگبری نعیم

تلفن همراه: 1182661 0918